Obecné zhodnocení situace

Rovina somatická

Stav zubního zdraví jednoznačně přímo souvisí s celkovým zdravím člověka. Záněty zubů a dásní jsou nejčastějším typem onemocnění v dutině ústní a pravděpodobně i nejčastějším typem onemocnění vůbec. Nejsou vrozené, ani získané špatnou vodou, stravou, věkem, genetikou či jinými faktory, kterými ovšem bývají často mylně zdůvodňovány a to často bohužel z neznalosti i samotnými stomatology. Jsou téměř stoprocentně způsobeny nevhodnou nebo nedostatečnou hygienou. Důsledky ztrát jsou nevratné- nové zuby nevyrostou- ale vždy se dá zamezit ztrátám dalším.

V zařízeních, kde pobývají hůře mobilní či imobilní klienti se mimo jiné zásadně řeší problém dekubitů a jsou vnímány oprávněně jako vážný problém zatěžující imunitní systém a tvořící vstupní bránu infekce do organismu. Při zánětu dásně je do hloubky poškozená celková plocha až 10x10 centimetrů…což je obrovský dekubitus, který je ve většině případů zcela a dlouhodobě neřešen. Organismus je pak permanentně zatěžován infekcí, což vede k vyčerpávání imunitního systému se všemi z toho plynoucími důsledky.

Rovina psychologická

Pocit osobního komfortu je nezbytnou podmínkou pro pozitivní vnímání sebe sama. V případě, že tento pocit narušují jakékoli objektivní příčiny, jako je nemoc, hospitalizace, omezená funkčnost organismu jako celku způsobená například věkem dochází ke zhoršení psychosomatické rovnováhy . Z toho pak vyplývají komplikace v léčbě somatických onemocnění,  psychický diskomfort a  celkový negativní pocit z vnímání sebe sama i světa okolo.

Některé příčiny narušující psychosomatickou rovnováhu nejsme schopni ovlivnit. Můžeme se ale pokusit ovlivnit ty, které ovlivnitelné jsou a tím přispět k celkovému zlepšení psychosomatického stavu. Můžeme například poměrně jednoduše zajistit lepší funkčnost a estetiku chrupu. Pokud zajistíme, že přestanou krvácet dásně, přestanou se bolestivě viklat zuby, odstraníme neestetické pigmentace, zápach z úst, zajistíme dokonalejší retenci protetických prací, nepochybně zajistíme takto opečovanému člověku vyšší komfort, pozitivnější vnímání sebe sama i vnímání okolím, dopřejeme mu možnost vychutnat si jídlo, komunikaci, úsměv.

Současný stav

Dle nám dostupných informací je stav zubního zdraví klientů v lůžkových zařízeních a zařízeních sociální péče řešen pouze okrajově. Většina z těchto zařízení z důvodů vysokých nákladů na provoz a legislativní náročnost nedisponuje stomatolologickou ambulancí a je schopna vlastními silami vyřešit pouze akutní obtíže klienta jeho transportem do nejbližšího pohotovostního zařízení. Tam nelze ovlivnit kvalitu poskytované služby, řeší se navíc pouze akutní stav, nikoli prevence či chronická onemocnění. V této situaci nelze klientům zajistit výše zmiňované zdraví a psychickou pohodu, protože k tomu je potřeba speciálně školeného a vybaveného personálu a dlouhodobější a opakovaná spolupráce s klientem a s jeho ošetřujícím personálem.

Možnosti řešení

Z dlouholeté zkušenosti v oboru a díky syntéze informací z mnoha praxí v České republice zaměřených hygienisticko preventivním směrem lze jednoznačně dovodit, že zlepšení stavu dutiny ústní je možné v každém věku a u každého klienta. Je k tomu potřeba minimální technické vybavení . Je třeba dodržet několik jednoduchých pravidel, ta je však nutno dodržovat systematicky . Je potřebná opakovaná spolupráce s vyškoleným odborníkem . Ten je schopen zkontrolovat stav, vyhodnotit vývoj, upravit podmínky péče, remotivovat klienta, instruovat ošetřující personál.

Pokud jsou zajištěny tyto podmínky, tedy je motivovaný, poučený a informačně i technicky vybavený klient či asistující osoby, k pozitivní změně stavu ústního zdraví a s tím ke zlepšení celkového zdravotního stavu a psychické pohody dojde v každém případě.

Servis dentální hygieny jakožto preventivní a nekrvavý zákrok je možno, na rozdíl od klasického stomatologického ošetření, dodat přímo do zařízení sociální péče či do lůžkových zařízení. Je možná návštěva a práce s klientem přímo v zařízení s využitím mobilního technického vybavení dodaného poskytovatelem služby . V  prostorách zařízení je nutno zajistit pouze dočasné místo pro práci s klientem splňující zdravotnické, hygienické a legislativní předpisy, nejlépe ambulanci pro lékařské účely.

Ústní hygiena představuje manuální činnost- je nutno vyčistit zuby případně protetické práce určeným způsobem, vybranými prostředky ve stanovených periodách. Tuto práci vykonávají sami klienti, případně jejich asistenti. Je třeba zajistit jisté minimum teoretických informací o souvislostech anatomických, fyziologických a patologických, které zpřesní , objasní a zdůvodní vykonávanou činnost nejprve asistentům a ti pak potřebné informace přenesou na klienty, případně je přímo uvedou v praxi.

H 43 zajistí dodání těchto informací klientům a odbornému personálu formou praktického semináře, kde jsou tyto informace doplněny výběrem vhodných pomůcek pro ústní hygienu a nácvikem jejich použití. Volíme lektorský přístup zážitkovou formou, tedy minimum teoretických statí a maximum praktického nácviku.

Je možno specifikovat seminář pouze pro osoby péči poskytující, tedy sestry, asistenty a podobně. U nich je možno začlenit do programu výuky i možnosti základní diagnostiky onemocnění chrupu a zejména měkkých tkání a možnosti jejich terapie bez nutnosti dlouhodobě navštěvovat lékaře.

Jako dodatečnou službu je možno zajistit možnosti telefonické či emailové konzultace s využitím fotodokumentace konkrétních obtíží a návrh léčebného postupu přímo v místě zařízení.